Wu Guanzhen

Born in Nanping city, Fujian Province. Member of the Chinese Artists Association, Fujian Artists Association Youth Art Committee, Executive Director of Fujian Young Artists Association

#